รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท/โรงงาน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุสาหกรรมในการผลิตแป้งกล้วยอย่างปลอดภัย

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยควบคู่คุณธรรม

พันธกิจ

  • ผลิตแป้งกล้วยด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

  • ขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง

  • พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

  • พัฒนาบุคลากรด้วยวัฒธรรมขององค์กรที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและพลังความคิดสร้างสรรค์เพื่อยึดมั่นในคุณธรรม

การวิจัยและการพัฒนา

ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนา

และคิดค้นสูตรผง Homchan ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สำหรับชงดื่ม จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน

และมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยยังคงคุณค่าทางอาหาร

ไว้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย

โดยไม่มีสารปรุงแต่งเพิ่มเติม

การผลิต

เราเริ่มต้นพัฒนามาจากการที่เราปลูกกล้วยหอม

ให้เจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ ไม่มีการใส่ปุ๋ยเร่งโต

หรือฉีดยาฆ่าแมลงเพราะเรามุ่งหวัง ให้ทุกคนได้รับประทาน

กล้วยหอมทอง ที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง ปลอดภัย

และได้ลิ้มรสถึงเนื้อกล้วยที่สุกงอมและหอมหวานโดยแท้จริง

จากนั้นเราจึงเล็งเห็นว่ากล้วยหอมทองสามารถนำมาสร้าง

มูลค่าเพิ่มได้โดยการแปรรูป กลายมาเป็น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับชงดื่ม Homchan